Οι άνθρωποί μας

Η Κινητήριος Δύναμη της Επιτυχίας μας

Η ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ

Αναμφίβολα, η κινητήριος δύναμη πίσω από την επιτυχία μας είναι οι άνθρωποι μας.

Σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον χρειαζόμαστε άτομα με ποικίλες τεχνικές δεξιότητες που ανταποκρίνονται στη θέση εργασίας αλλά και τις επικοινωνιακές δεξιότητες όπως η δεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Υποστηρίζουμε  την ποικιλομορφία στο χώρο εργασίας, χωρίς να κάνουμε διακρίσεις βάσει γένους, θρησκείας, ηλικίας, αναπηρίας, εθνικότητας, πεποιθήσεων και άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών Κατανοούμε και αποδεχόμαστε τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων μας, οι οποίες τελικά μας δίνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειαζόμαστε.

Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΜΑΣ

Η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός, η υπευθυνότητα και η ακεραιότητα αποτελούν τις ρίζες της εργασιακής μας κουλτούρας.

Επικροτούμε την ανοιχτή επικοινωνία, τη στενή συνεργασία αλλά και την αυτονομία επίσης. Υποστηρίζουμε την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και καλλιεργούμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ της διοίκησης και του προσωπικού.

Προάγουμε  την κουλτούρα σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες στην εργασία, ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία ή άλλα χαρακτηριστικά, βασιζόμενοι αποκλειστικά στις ικανότητες, την εμπειρία και τα προσόντα των εργαζομένων

Ενθαρρύνουμε τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και προσωπική ανάπτυξη  των εργαζομένων, ευθυγραμμίζοντας τις προσωπικές ανάγκες και προσδοκίες τους με τους στόχους του οργανισμού.

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υιοθετούμε μια θετική κουλτούρα Εργασιακής Ασφάλειας και Υγείας, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον.

Δίνουμε την ελευθερία στους εργαζόμενους να αισθανθούν άνετα και να εκφράσουν ανησυχίες για πιθανούς κινδύνους και μέσα από ανοικτή επικοινωνία και διάλογο προχωρούμε στην εφαρμογή κατάλληλων αποτελεσματικών και βιώσιμων μέτρων με στόχο τη συνεχή βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.