Δήλωση ενημέρωσης σχετικά με τη φαρμακοεπαγύπνηση

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ/ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ “ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1.1 Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL Α.Ε.Β.Ε.» η οποία εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής, επί της οδού Ασκληπιού, αριθμ. 13, Τ.Κ. 14568 (εφεξής η «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL Α.Ε.Β.Ε.» ή/και η «Εταιρεία» ή/και «Εμείς») συλλέγει και επεξεργάζεται, στο πλαίσιο υποβολής ερωτημάτων/ζητημάτων/παραπόνων και αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών προϊόντων, προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς ελέγχου ποιότητας, διαχείρισης του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης που τηρείται από την Εταιρεία καθώς και αποτελεσματικής και ουσιώδους διερεύνησης του ζητήματος που μας θέτετε κάθε φορά υπόψη.
1.2 Η παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης απευθύνεται σε όλα τα πρόσωπα (έκαστο εξ αυτών θα καλείται εφεξής το «Υποκείμενο των Δεδομένων») που γνωστοποιούν και υποβάλουν στην Εταιρεία ερωτήματα/παράπονα ή τυχόν ανεπιθύμητα συμβάντα/περιστατικά ή ανεπιθύμητες ενέργειες εκ της χρήσεως προϊόντων που διανέμονται από την Εταιρεία (εφεξής τα «Προϊόντα»).
1.3 Ειδικότερα, με την παρούσα η Εταιρεία επιθυμεί να σας ενημερώσει σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων προσωπικών σας δεδομένων, και σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε ως Υποκείμενα των Δεδομένων καθώς και με τον τρόπο άσκησης αυτών.

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.1 Η Εταιρεία ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1 Η νομική βάση επί της οποίας θεμελιώνεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα είναι κατά περίπτωση: α) η συμμόρφωση της Εταιρείας με υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία ιδίως στο πλαίσιο νομικών υποχρεώσεων για αναφορά τυχόν ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκου και περιστατικού, β) η ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ιδίως σχετικά με την ουσιώδη διερεύνηση του ζητήματος/ερωτήματος/παραπόνου που μας θέτετε υπόψη καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης που τηρείται από την Εταιρεία και γ) η συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

4. ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1 Η Εταιρεία συλλέγει, για τους σκοπούς επεξεργασίας που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση, απλά και ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, όπως περιγράφονται ενδεικτικώς κατωτέρω:

i. Όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο (κινητό ή/και σταθερό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), πόλη, Τ.Κ., ιδιότητα, επάγγελμα.
ii. Σε περίπτωση που είστε ασθενής, και φύλο, ημερομηνία γέννησης, ηλικία, στοιχεία σχετικά με εγκυμοσύνη, ύψος, βάρος, σύντομο ιστορικό υγείας σας καθώς και άλλα δεδομένα υγείας σας συναφή με το περιστατικό που θέτετε υπόψη μας.
iii. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τυχόν γνωστοποιήσετε στην Εταιρεία με δική σας πρωτοβουλία κατά την επικοινωνία σας μαζί μας.

4.2 Δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς στην Εταιρεία σχετικά με άλλα πρόσωπα (π.χ. συγγενείς κτλ.) θα τύχουν επεξεργασίας από εμάς σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωσης. Είστε υπεύθυνοι σχετικά με την ακρίβεια αυτών των δεδομένων και πληροφοριών και πρέπει επίσης εσείς να διασφαλίσετε ότι τα ανωτέρω υποκείμενα είναι ενήμερα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς καθώς και με τον τρόπο που θα τύχουν αυτά επεξεργασίας από την Εταιρεία.

5. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν κατά κύριο λόγο για σκοπούς αποτελεσματικής και ουσιώδους διερεύνησης του ζητήματος/παραπόνου/ερωτήματος που μας θέτετε υπόψη καθώς και για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης που τηρείται από την Εταιρεία.

5.2 Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τους κατωτέρω, ενδεικτικά αναφερόμενους, σκοπούς:

(i) Για την συμμόρφωσή μας με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας και την αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης που τηρείται από την Εταιρεία,

(ii) Για την αποτελεσματική και ουσιώδη διερεύνηση του ζητήματος/ερωτήματος/παραπόνου που μας θέτετε υπόψη καθώς και για σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας,

(iii) Για σκοπούς ελέγχου ποιότητας των Προϊόντων μας και για την διενέργεια αναλύσεων και ερευνών για τους σκοπούς αυτούς,

(iv) Για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και για λόγους ιστορικότητας,

(v) Στο πλαίσιο δικαστικών ή/και εξωδικαστικών ενεργειών, άμεσα συνδεόμενων με το ζήτημα το οποίο μας έχετε θέσει υπόψη με στόχο την διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας.

6. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

6.1 Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι καταρχήν οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα διαχείρισης που άπτονται των παρόντων σκοπών επεξεργασίας.

6.2 Στο πλαίσιο και για τις ανάγκες υλοποίησης των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται στην παρούσα, η Εταιρεία ενδέχεται να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα, όπως σε κατόχους άδειας κυκλοφορίας/παραγωγούς προϊόντων που διανέμονται από την Εταιρεία μας ή σε αρμόδιες ελεγκτικές και εποπτικές αρχές (π.χ. Ε.Ο.Φ.).

6.3 Επίσης, για τις ανάγκες υλοποίησης των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται στην παρούσα, η Εταιρεία ενδέχεται να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα που μπορεί να επεξεργαστούν τα δεδομένα σας για λογαριασμό μας, όπως συνεργάτες παρόχους φαρμακευτικών υπηρεσιών και ιδίως υπηρεσιών φαρμακοεπαγρύπνησης, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής καθώς και σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργαζόμαστε ή ενδέχεται να συνεργαστούμε άμεσα ή έμμεσα για τους παρόντες σκοπούς. Απαγορεύουμε στους εν λόγω αποδέκτες να κάνουν χρήση των προσωπικών σας στοιχείων ή να τις κοινοποιήσουν για οιονδήποτε άλλον σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας.

6.4 Ενδέχεται να αποφασίσουμε, για στρατηγικούς ή άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, την πώληση ή μεταβίβαση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας εν όλω ή εν μέρει. Στο πλαίσιο της εν λόγω πώλησης ή μεταβίβασης, ενδέχεται να διαβιβάσουμε πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και αποθηκεύσει, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την παρούσα, σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος στην πώληση ή την μεταβίβαση.

6.5 Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, όταν υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό ή υποχρεωθούμε δυνάμει απόφασης/παραγγελίας δικαστικής, ρυθμιστικής ή άλλης δημόσιας αρχής.

7. ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

7.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την παρούσα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

7.2 Στο πλαίσιο της επεξεργασίας που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση, ενδέχεται να αναθέσουμε την επεξεργασία ή να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός Ε.Ε. Ανεξαρτήτως του σε ποια χώρα κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, θα κοινοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει αυστηρή ανάγκη προς αυτό και πάντα σύμφωνα με κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας (όπως οι εγκεκριμένες Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες – E.U. Standard Contractual Clauses).

7.3 Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των παραπάνω επικοινωνώντας μαζί μας στην διεύθυνση dpo@gerolymatos-int.com.

8. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

8.1 Θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για εκείνο το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού συλλογής τους αλλά και σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σύμφωνα με την παρούσα θα τηρούνται μέχρι την οριστική διερεύνηση του ζητήματος που θέτετε υπόψη μας συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξωδικαστικών ή και δικαστικών ενεργειών για την διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας. Όπου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απαραίτητα για τους παραπάνω σκοπούς, θα καταστρέφονται με ασφάλεια από την Εταιρεία.

9. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

9.1 Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός σας να ενημερωθείτε για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες επ’ αυτού. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε την διόρθωση των ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας. Στο μέτρο που η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της. Μπορείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα σας επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@gerolymatos-int.com.

9.2 Εάν ένα τέτοιο αίτημά σας έχει ως αποτέλεσμα την αθέτηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τους νόμους, κανονισμούς ή τους κώδικες ορθής πρακτικής της Εταιρείας, ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας αλλά σε κάθε περίπτωση θα μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για περαιτέρω επεξεργασία.

9.3 Έχετε τέλος το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων σας. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr/Τα δικαιώματά μου/Υποβολή Καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10.1 Δεσμευόμαστε ότι θα εφαρμόσουμε μία σειρά από μέτρα και διαδικασίες ασφαλείας για να προστατέψουμε την ακεραιότητα και την ασφάλεια όλων των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούμε.

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

11.1 Η Εταιρεία έχει αναθέσει στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) την επίβλεψη της συμμόρφωσης της Εταιρείας με την νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τον οποίον μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@gerolymatos-int.com περίπτωση τυχόν ερωτήσεων ή αποριών σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματα που έχετε ως Υποκείμενο των Δεδομένων.

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ (ΦΕ) ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ BOEHRINGER INGELHEIM

Σκοπός της συλλογής δεδομένων

Σας ευχαριστούμε που αναφέρατε ανεπιθύμητα συμβάντα ή άλλες πληροφορίες  ασφάλειας σχετικές με κτηνιατρικό προϊόν της Boehringer Ingelheim στην Εταιρία ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL A.E.B.E. (e-mail αναφοράς ανεπιθύμητων συμβάντων σχετιζόμενων με κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα της Boehringer Ingelheim: sdimaki@gerolymatos-int.com).

Η αναφορά σας είναι πολύ σημαντική για τη Δημόσια Υγεία. Θα χρησιμοποιήσουμε και θα μοιραστούμε τα δεδομένα αυτά μόνο για σκοπούς Φαρμακοεπαγρύπνησης. (Η Φαρμακοεπαγρύπνηση είναι η ανίχνευση, αξιολόγηση, κατανόηση και πρόληψη των ανεπιθύμητων ενεργειών ή οποιωνδήποτε άλλων προβλημάτων σχετιζόμενων με τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα).

Διαχείριση της αναφοράς (διαμοιρασμός με τις εταιρείες της Boehringer Ingelheim και τις Αρχές)

H εταιρία μας ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL A.E.B.E. θα μοιραστεί την αναφορά με την Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, η οποία διαχειρίζεται την παγκόσμια βάση δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης.

Η Boehringer Ingelheim είναι υποχρεωμένη να αναφέρει στις Αρχές πληροφορίες σχετιζόμενες με τη Φαρμακοεπαγρύπνηση ανά την υφήλιο/παγκοσμίως. Οι αναφορές θα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν αλλά μόνο περιορισμένα προσωπικά δεδομένα:

Για τους ασθενείς η αναφορά θα περιλαμβάνει τους ρόλους μιας περίπτωσης

(π.χ. παρακολούθηση κτηνιάτρου, φαρμακοποιού ή ιδιοκτήτη) και τα αρχικά. Οι πληροφορίες επικοινωνίας είναι απαραίτητες ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση του περιστατικού με τον αναφέροντα και οι πληροφορίες των ανεπιθύμητων ενεργειών που συλλέγονται να είναι όσο το δυνατόν καλύτερης ποιότητας και μεγαλύτερης πληρότητας. Αν ο αναφέρων δεν επιθυμεί να παράσχει τις λεπτομέρειες επικοινωνίας του στην Boehringer Ingelheim ή στις Αρχές, οι λέξεις «Withheld» ή «Refused» θα εισέρχονται στο πεδίο συμπλήρωσης του ονόματός του.

Εάν αναφερθεί ανθρώπινο περιστατικό έκθεσης, η αναφορά θα περιέχει μόνο την ηλικία, το φύλο και τα αρχικά, όπως προβλέπεται, αλλά ποτέ το όνομα του ασθενούς.

Στην περίπτωση όπου τα προσωπικά σας δεδομένα διαμοιράζονται με άλλες εταιρείες, συνεργάτες ή παρόχους υπηρεσιών της Boehringer Ingelheim, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εξασφαλίσουμε την επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Περίοδος διατήρησης

Επειδή όλες οι αναφορές σχετικά με τα ανεπιθύμητα συμβάντα είναι σημαντικές για λόγους Δημόσιας Υγείας, φυλάσσονται τουλάχιστον για 10 έτη μετά την απόσυρση του προϊόντος από την τελευταία χώρα στην οποία το προϊόν είναι εμπορεύσιμο.

Αίτηση ενημέρωσης σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων

Κατόπιν αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε για το ποια δεδομένα σχετικά με εσάς, αποθηκεύουμε και για ποιους σκοπούς. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, μπορείτε επίσης  να ζητήσετε τη διαγραφή, διόρθωση ή και τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το αίτημά σας προς: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL A.E.B.E.

E-mail: dpo@gerolymatos-int.com

Επιπροσθέτως, και στην περίπτωση που προκύψουν επιφυλάξεις, μπορείτε να έρθετε σε επαφή και με την Αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα (contact@dpa.gr)