ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL Α.Ε.Β.Ε. 6 χρόνια συνεργασίας μεταξύ των δύο συνεταίρων της Simvis
02/2021

6 χρόνια συνεργασίας μεταξύ των δύο συνεταίρων της Simvis

Μετά από 6 χρόνια άριστης συνεργασίας μεταξύ των δύο συνεταίρων της Simvis, η εταιρεία μας μεταβίβασε το ποσοστό συμμετοχής της στον έτερο εταίρο της, καθιστώντας έτσι την Galenica μοναδικό μέτοχο της Simvis.   Η αποεπένδυσή μας αυτή συνάδει με τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας μας, διευκολύνοντας παράλληλα την Galenica να υλοποιήσει απρόσκοπτα τα δικά της επενδυτικά σχέδια.